Các Môn Phái Hệ Kim


Dựa theo nguyên lý ngũ hành tương sinh - tương khắcKim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.

 

Các phái hệ Hỏa bao gồm


Cái Bang

Điên nam sấm bắc 
Phong trần lãng khách
Bài sơn đảo hải
Hiệp nghĩa độc hành

Bộ pháp linh hoạt, thuần thục né tránh, nắm giữ thần long, kẻ địch khó thoát.

Tổng quan về môn phái Cái Bang:

 • Ngũ HànhHỏa.
 • Khắc chế: Thiên Vương, Thiếu Lâm, Tàng Kiếm.
 • Vũ khí: Côn.
 • Đặc điểm: Cận chiến, bạo kích, né cao.
Thiên Nhẫn

Nhất kích bất trung
Viễn độn thiên lý
Như ảnh tùy hình
Kiến huyết phong hầu

Tùy cơ hành động, chuẩn xác lấy mạng, mười bước một người, nghìn dặm không vết.

Tổng quan về môn phái Thiên Nhẫn:

 • Ngũ HànhHỏa.
 • Khắc chế: Thiên Vương, Thiếu Lâm, Tàng Kiếm.
 • Vũ khí: Nguyệt Nhẫn.
 • Đặc điểm: Cận chiến, bạo kích.


Đào Hoa

Đạp hoa nhi hành
Tiễn vô hư phát
Bách bộ xuyên dương
Thiên lý truy hồn

Không thấy bóng hình, trăm dặm giương cung, một tên khuất phục quần hùng thiên hạ.

Tổng quan về môn phái Đào Hoa:

 • Ngũ HànhHỏa.
 • Khắc chế: Thiên Vương, Thiếu Lâm, Tàng Kiếm.
 • Vũ khí: Cung Tiễn.
 • Đặc điểm: Tầm xa, sát thương cao.


 

Hướng dẫn tân thủ Các thông tin tân thủ